உலகத் தாய்மொழி நாள்

international-mother-language-day

21.02 உலகத் தாய்மொழி நாள். உலகினுள்ள 105 மொழிகளில் அம்மா!

21.02 International Mother Language Day. The word Mother spelled in the world’s 105 languages!