திருக்குறளும் 21ஆம் நூற்றாண்டு கற்றலும்

Ancient Learning vs 21st Century Learning
Thirukkural and 21st Century Learning