தொல்காப்பியத்தில் ஐந்திணைகள்

5 types of land in ancient Tamil literature
5 types of land as in ancient Tamil literature, Tholkaappiyam