தமிழின் 16 சிறப்புப் பண்புகள்

1.தொன்மை
2.முன்மை
3.எண்மை (எளிமை)
4.ஒண்மை (ஒளிமை)
5.இளமை
6.வளமை
7.தாய்மை
8.தூய்மை
9.செம்மை
10.மும்மை
11.இனிமை
12.தனிமை
13.பெருமை
14.திருமை
15.இயன்மை
16.வியன்மை

தமிழ் வரலாறு – திரு.தேவநேயப் பாவாணர்